W dniu 27 września 2016 r. odbyło się siódme posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Posiedzeniu przewodniczyła Wiesława Janczak – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Na posiedzeniu omówione zostały wyniki pracy Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS. W dyskusji z głosem doradczym wziął udział prof. dr hab., dr h.c. mult. Piotr Książek – profesor zwyczajny Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Rada w drodze konsensusu wypracowała Stanowisko nr 5/2016 w sprawie projektów zmian kształcenia zawodowego osób wykonujących świadczenia pielęgniarskie i położnicze, proponowanych przez resort zdrowia.

„Reforma administracji skarbowej i celnej i utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej” była kolejnym tematem budzącym niepokój wśród mieszkańców Województwa Lubelskiego. W temacie wypowiadali się zaproszeni goście Wiesław Szot – Przewodniczący Zakładowej Organizacji Izbowej w Białej Podlaskiej oraz Ireneusz Raczkiewicz – Związek Zawodowy CELNICY.PL. Dyskusja zakończyła się decyzją o skierowaniu tematu na posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS Województwa Lubelskiego. Na kanwie dyskusji o reformie administracji skarbowej i celnej członkowie Rady przyjęli Stanowisko Nr 6/2016 w sprawie konsultacji społecznych w procesie legislacji. Stanowisko jest apelem do władz rządzących o niepomijanie w procesie stanowienia prawa partnerów społecznych jak ma to miejsce w przypadku proponowanych przez obecny rząd reform, w tym reformy administracji skarbowej i celnej.

Dyskutowano ponadto o wskazaniu kandydatów do Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz o praktycznych aspektach działania WRDS i zespołów roboczych WRDS.

Protokół z dnia 27 września 2016 r. WRDS

1. Imienna lista obecności

2a. Pismo Pani Marii Olszak-Winiarskiej

2b. Stanowiska samorządu pielęgniarek

2c. Raport_2015_Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

2d. Raport – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

2e. Materiał z prac SZR ds Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS.

3. Stanowisko nr 5_2016 WRDS

4a. Pismo Celników.pl do Klubów Parlamentarnych

4b. A. Halicki „Analiza projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o KAS

4c. Opinia w zakresie potencjalnych skutków wejścia w życie przepisów projektowanej ustawy o KAS

4d. Opinia Krajowej Rady Sadownictwa w sprawie ustaw dot. KAS

4e.Opinia Sądu Najwyższego o poselskich projketach ustaw o KAS

4f. Reforma administracji skarbowej i celnej i utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej

5. Stanowisko NR 6_2016 WRDS

6a. Kandydatura Pani Lucyna Dargiewicz

6b. Pismo do Przewodniczącej WJ od Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan

7. Pismo do WRDS w sprawie stanowiska prezydium odkładającego prace nad rewizją ustawy WRDS woj lubelskie

8. Uchwała nr 29_2016

9a. Pismo do Przewodniczącej Wiesławy Janczak od Pracodawców Lubelsczyzny Lewiatan

9b. Regulamin WRDS