Ruszyły prace WRDS – pierwsze posiedzenie plenarne

Pierwsze posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego odbyło się 29 stycznia w nowej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Artura Grottgera 4. Nowo powstałe ciało ma być platformą dialogu pomiędzy samorządowcami, pracownikami, pracodawcami i stroną rządową.

Obrady rozpoczęły się od powitania oraz uroczystego wręczenia powołań członkom WRDS. Podczas spotkania ustalono kolejność przewodnictwa Radzie, które rotacyjnie będzie zmieniało się każdego roku. Jako pierwsza przewodnictwo obejmie strona pracowników, następnie Radzie przewodniczyć będzie strona samorządowa, strona pracodawców i strona rządowa. Strona pracowników jednogłośnie wskazała Wiesławę Janczak – przewodniczącą Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego na pełnienie roli przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na najbliższy rok.

„Dotychczas funkcjonująca w województwie Lubelskiem Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego wyznaczyła najwyższe standardy dialogu społecznego w naszym województwie, poprzez rozwiązanie wielu konfliktów. Wiem, że z Państwa pomocą prowadząc dialog na najwyższym poziomie sprostamy problemom stojącym przed naszym województwem podejmując decyzje w drodze konsensusu. Cieszę się że każda ze stron będzie mogła rotacyjnie przewodniczyć radzie” –  zwracając się do członków WRDS powiedział marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Powstanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) to efekt ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, która zastąpiła ustawę o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa. O jej utworzeniu postanawia marszałek województwa na wspólny wniosek organizacji pracodawców i organizacji związkowych.

Do zakresu zadań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego będzie należeć m.in.
– Wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa.
– Wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach o zasięgu wojewódzkim przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego
– Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych ustaw.
– Opiniowanie przedstawionych przez Marszałka Województwa Lubelskiego stronie pracowników i stronie pracodawców WRDS projektów strategii rozwoju województwa i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdań z ich realizacji.
– rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli WRDS uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Protokół z pierwszego posiedzenia plenarnego WRDS z dnia 29 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 1 Uchwała nr 1_2016 WRDS w sprawie kolejności przewodniczenia w WRDS

Załącznik nr 2 Uchwała nr 2_2016 WRDS w sprawie ukonstytuowania się Prezydium WRDS.