W dniu 10 października 2016 r. odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła Małgorzata Sokół – Przewodnicząca Zespołu.

Przedmiotem obrad była „Reforma administracji skarbowej i celnej i utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej”. Merytoryczne wsparcie zespołowi udzielili zaproszeni goście tj. dr hab. Leszek Bielecki – dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie, Barbara Sękowska-Jurek – Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych, Tomasz Muliński – Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Izbie Skarbowej w Lublinie, Piotr Gajek – zastępca dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz przedstawiciele Związków Zawodowych CELNICY.PL – Andrzej Górski i Pan Dariusz Nowak.

Członkowie zespołu na bazie dyskusji opracowali Materiał w sprawie projektów ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej oraz Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, który zostanie zaprezentowany na posiedzeniu plenarnym WRDS w dniu 25 października 2016 r.

Ponadto ustalono termin kolejnych posiedzeń zespołu. W dniu 10 listopada 2016 r. odbędzie się spotkanie w tematach: „Planowane zmiany u ustawach gospodarczych – kodeks pracy”, „Dyskusja nad ustawą o zmianie wieku emerytalnego”, „Płaca minimalna i jej skutki dla gospodarki” oraz 8 grudnia 2016 r. w temacie „Emigracja zarobkowa na Lubelszczyźnie, szanse i zagrożenia”.