Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS w dniu 22 czerwca 2018 r.

W dniu 22 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Tematem spotkania była „Próba rozstrzygnięcia sporu zbiorowego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie.”

W posiedzeniu prócz członków Zespołu wzięli udział zaproszeniu goście: Teresa Pazura- Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia LUW; dr n. med. Elżbieta Puacz- Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie; Piotr Gryba- Przewodniczący Zakładowego Związku Zawodowego Diagnostów Laboratoryjnych przy RCKiK w Lublinie; Szymon Lejawka- Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy RCKiK w Lublinie; Anna Wargol- Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy RCKiK w Lublinie oraz Wojciech Włodarczyk- członek WRDS Województwa Lubelskiego.

Zespół wypracował materiał, który został następnie przedstawiony członkom Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego podczas posiedzenia plenarnego w dniu 25 czerwca br.