I posiedzenie Prezydium WRDS

Ustalenie planu pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, dyskusja nad powołaniem zespołów roboczych to główne cele posiedzenia Prezydium WRDS, które odbyło się 18 lutego 2016 r. Prezydium przewodniczyła Wiesława Janczak reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Podczas posiedzenia członkowie Prezydium omówili sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania Rady pod rządami nowej ustawy, uzgodnili propozycje zespołów roboczych oraz przyjęli tematy prac WRDS na najbliższy rok. Współpraca uczelni, biznesu, administracji, groźba utraty miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego w związku z planowanym przeniesieniem centrali PGE Dystrybucja do Łodzi lub Warszawy, problem niedoszacowania świadczeń medycznych w ochronie zdrowia województwa lubelskiego i związane z tym próby łączenia kolejnych zakładów opieki medycznej, problem kontraktu na dostawy śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii, działania destabilizacyjne Polskiej Kampanii Węglowej na miejsca pracy w Lubelskim Węglu, zmiany w wieku emerytalnym, emigracja zarobkowa na Lubelszczyźnie, zmiany legislacyjne w: ustawach gospodarczych, systemie obrotu ziemią rolną czy regulacjach dot. odnawialnych źródeł energii – to tylko niektóre z tematów, z którymi przyjdzie zmierzyć się lubelskiej WRDS w 2016 r.

Z uwagi na konieczność niezwłocznego podjęcia działań Prezydium WRDS ustaliło, że przedmiotem najbliższego posiedzenia WRDS będzie temat zgłoszony przez NSZZ „Solidarność” – funkcjonowanie i rozwój COZL im. Św. J. Dukli oraz temat zgłoszony przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego – zmiany legislacyjne w systemie obrotu ziemią rolną w Polsce i w regulacjach dotyczących odnawialnych źródeł energii.