XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy obrad.
3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
7.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego;
7.2. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
7.3. zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielenia rachunku dochodów w jednostkach oświatowych;
7.4. udzielenia pomocy finansowej Gminie Nałęczów przez Województwo Lubelskie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 830 na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką Nr 827 a drogą gminną Nr 107858L, w kierunku Bochotnica Kolonia”;
7.5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrówek przez Województwo Lubelskie na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Dokumentacja projektowa dla dróg gminnych na obszarze strefy rozwoju przedsiębiorczości Niedźwiada – Ostrówek”;
7.6. powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Terespol, Miastu Terespol
w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
7.7. powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 835 i Nr 858 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Biłgoraj, Miastu Biłgoraj w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
7.8. odpłatności za korzystanie z nauki w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego przez osoby niebędące obywatelami polskimi;
7.9. zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubelskiego na rok 2018”;
7.10. wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Celejowie;
7.11. powierzenia Gminie Nałęczów prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 830 i Nr 826 w zakresie realizacji zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 830 ul. 1-go Maja, Armatnia Góra
i drogi wojewódzkiej Nr 826 ul. Kolejowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 2202L ul. Poniatowskiego i dróg gminnych Nr 107915L ul. Partyzantów oraz Nr 107899L ul. Chopina w Nałęczowie wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w okresie od 15 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2023 r.;
7.12. odpowiedzi na skargę Miasta Puławy dotyczącą uchwały Nr XXIX/404/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi Nr 801 od ronda na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S 12 w km 119 + 186 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 824 (ul. Zieloną) w km 122 + 770 w Puławach;
7.13. uwzględnienia skargi J.  C.  na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie.
8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Sprawy różne, wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.