XXXVI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz.12.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.
Jednolity porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy obrad.
3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
7.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego;
7.2. zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
7.3. Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
7.4.  zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Lublinie;
7.5.  zmiany Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
8. Debata dotycząca zmian Kodeksu wyborczego i samorządowych ustaw ustrojowych oraz przyjęcie stanowiska
w sprawie zmian w prawie wyborczym do organów jednostek samorządu terytorialnego.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Sprawy różne, wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.