XXXV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 20 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego
w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Wybór sekretarzy obrad.
 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
  6a      Przyjęcie stanowiska w sprawie niekorzystnego dla województwa lubelskiego podziału kompetencji w ramach nowo tworzonego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez
  Radnych Województwa Lubelskiego w trakcie trwania V kadencji Sejmiku Województwa Lubelskiego za 2016 rok.
 2. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Marszałkowi Województwa Lubelskiego przez Członków Zarządu Województwa Lubelskiego, Skarbnika Województwa, Sekretarza Województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego w 2016 i 2017 roku.
 3. Informacja o stanie zadań oświatowych realizowanych przez Województwo Lubelskie – rok szkolny 2016/2017.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego województwa lubelskiego za I półrocze 2017 roku.
 5. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie lubelskim na lata 2015 – 2018 za lata 2015 – 2016.
 6. „Raport z wykonania Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego za lata 2015-2016”.
 7. „Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego za lata 2014-2016”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:
  14.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego;
  14.2. zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
  14.3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Lubelskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  14.4. udzielenia pomocy finansowej Gminie Wąwolnica przez Województwo Lubelskie na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 112995L, nr ewid. działek 782 i 779 w Celejowie, od km 0+239 do km 0+808”;
  14.5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017;
  14.6. zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Henan (Chińska Republika Ludowa);
  14.7. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 13 przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach;
  14.8. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie;
  14.9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 41 im. Wandy Grzegorzewskiej z oddziałami przedszkolnymi przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 41 im. Wandy Grzegorzewskiej z oddziałami przedszkolnymi przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie i włączenie do niej Gimnazjum Specjalnego przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie;
  14.10. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej Medycznego Studium Zawodowego im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej;
  14.11. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju;
  14.12. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie;
  14.13. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim;
  14.14. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie;
  14.15. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie;
  14.16. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej Medycznego Studium Zawodowego im. Zofii Bagińskiej w Parczewie;
  14.17. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej Medycznego Studium Zawodowego im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach;
  14.18. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu;
  14.19. stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego w Lublinie;
  14.20. „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”;
  14.21. przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5”;
  14.22. przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy – aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5;
  14.23. likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
  w Lublinie;
  14.24. udzielenia pomocy finansowej Gminie Stanin w 2017 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne;
  14.25. zmiany w składzie Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Lubelskiego;
  14.26. wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Lubelskiego.
  14.27. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Lubelskiego za lata 2017 i 2018.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.