XXXIX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 19 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Jednolity porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy obrad.
3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
6a.Przyjęcie stanowiska w sprawie przeniesienia Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi z Janowa Podlaskiego do Warszawy.
6b.Przyjęcie stanowiska w sprawie budowy zapory zapobiegającej migracji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wsparcia rolników, którzy zlikwidowali produkcję trzody chlewnej.
6c.Przyjęcie apelu o wszczęcie procedury wprowadzającej stan klęski żywiołowej w związku z rozprzestrzenianiem się choroby afrykańskiego pomoru świń.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.
8.  Raport z wykonania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
9.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego;
9.2. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
9.3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżyce przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące;
9.4. udzielenia pomocy finansowej Gminie Bychawa przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące;
9.5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Opole Lubelskie przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące;
9.6. udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzyń Podlaski przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące;
9.7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Włodawa przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące;
9.8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące;
9.9.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące;
9.10. nadania statutu Muzeum Nadwiślańskiemu w Kazimierzu Dolnym;
9.11. przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt;
9.12. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”;
9.13. rozpatrzenia petycji „Nie dla smogu – tak dla węgla” złożonej przez Izbę Sprzedawców Polskiego Węgla z siedzibą
w Katowicach;
9.14. ustalenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw
na terenie województwa lubelskiego w 2018 roku;
9.15. uwzględnienia skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego
na obwody łowieckie;
9.16. uwzględnienia skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego
na obwody łowieckie;
9.17. uwzględnienia skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego
na obwody łowieckie;
9.18. odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Puławach dotyczącą uchwały Nr XXIX/404/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi
Nr 801 od ronda na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S 12 w km 119 + 186 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 824 (ul. Zieloną) w km 122 + 770 w Puławach;
9.19. powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski, Miastu Międzyrzec Podlaski w okresie od 20 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
9.20. powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Piaski, Gminie Piaski w okresie od 20 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
9.21. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w Lublinie przy ul. Kosmonautów 53a oraz przy ul. Sulisławickiej 7.
9.22. wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Lubelskie nieruchomości od Skarbu Państwa położonych w Lublinie przy ul. Cerkiewnej, ul. Ruskiej, ul. Nadstawnej oraz al. Tysiąclecia;
9.23. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Województwo Lubelskie na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w gm. Biała Podlaska, po obniżonej cenie;
9.24. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Województwo Lubelskie na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości położonych
w gm. Końskowola, po obniżonej cenie;
9.25. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Województwo Lubelskie na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w gm. Sitno, po obniżonej cenie;
9.26. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Województwo Lubelskie na rzecz Powiatu Parczewskiego udziału w wysokości 28774/58552 w nieruchomości położonej w Parczewie przy ul. Wojska Polskiego.
10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Sprawy różne, wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.