XXXII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego została zwołana na dzień 24 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz.13.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy obrad.
3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
informacja
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 roku.
informacja
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
8.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego;
projekt uchwały
objaśnienia
zał. nr 1
zał. nr 2
8.2. zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
projekt uchwały
uzasadnienie
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
8.3. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na rozstrzygnięcie  nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. znak PN-II.4131.252.2017;
projekt uchwały
materiały
8.4. rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Województwa Lubelskiego;
projekt uchwały
skarga
9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Sprawy różne, wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

→  Komplet materiałów