XXXI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Wybór sekretarzy obrad.
 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
  6a. Przyjęcie apelu w sprawie krytycznej sytuacji hodowców trzody chlewnej w województwie lubelskim.
  6b. Przyjęcie stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
 7. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w roku 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:
  8.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego;
  8.2. zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
  8.3. przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok”;
  8.4. wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Lubelskie na rzecz Gminy Biała Podlaska darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Wilczyn, gm. Biała Podlaska;
  8.5. przystąpienia Województwa Lubelskiego do międzynarodowego zrzeszenia International Congress and Convention Association z siedzibą w Amsterdamie (ICCA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów);
  8.6.
  udzielenia pomocy finansowej Miastu Międzyrzec Podlaski przez Województwo Lubelskie na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy drodze powiatowej nr 1114L Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno – Wysokie na odcinku koniec istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Brzeskiej – ul. Rudnicka w m. Wysokie”;
  8.7. nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;
  8.8. wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;
  8.9. wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2016 rok (zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej).
 10. Sprawozdanie finansowe województwa lubelskiego za 2016 rok (zapoznanie się z opinią niezależnego biegłego rewidenta).
 11. Sprawozdanie roczne za 2016 rok z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego.
 12. Informacja o stanie mienia Województwa Lubelskiego za 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego województwa lubelskiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2016 rok.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubelskiego z tytułu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2016 rok (po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej).
  15. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  16. Sprawy różne, wolne wnioski.
  17. Zamknięcie obrad.

komplet materiałów