XXX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w dniu 29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy obrad.
3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
6a. Przyjęcie stanowiska w sprawie podjętych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prób odebrania rybakom śródlądowym rekompensat wodno-środowiskowych.
7. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim w 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
8.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego;
8.2. zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
8.3. regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017‑2018”;
8.4. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”;
8.5. podziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym poprzez wyłączenie dotychczasowego Oddziału pn. „Muzeum Czartoryskich w Puławach”, celem włączenia go do samorządowej instytucji kultury „Muzeum Czartoryskich w Puławach w organizacji”, dla której organizatorem jest Miasto Puławy;
8.6. przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”;
8.7. zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Lubelskiego w składzie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Sprawy różne, wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

komplet materiałów