XXIX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w dniu 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Wybór sekretarzy obrad.
 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w:
  7.1. Białej Podlaskiej,
  7.2. Chełmie,
  7.3. Lublinie,
  7.4. Zamościu.
 8. Raport na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego województwa lubelskiego za rok 2016.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie:
  10.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego;
  10.2. zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
  10.3. pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi Nr 801 od ronda na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S 12 w km 119 + 186 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 824 (ul. Zieloną) w km 122 + 770 w Puławach;
  10.4. wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych ;
  10.5. określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na obszarze województwa lubelskiego w 2017 roku;
  10.6. Kazimierskiego Parku Krajobrazowego;
  10.7. zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie oraz nadania Statutu;
  10.8. zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej ;
  10.9. zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie;
  10.10. zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego Jana Bożego w Lublinie;
  10.11. zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie;
  10.12. zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego Papieża Jana Pawła II w Zamościu;
  10.13. zmiany Statutu Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;
  10.14. zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli;
  10.15. zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie;
  10.16. zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy;
  10.17. zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Celejowie;
  10.18. zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu;
  10.19. zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej;
  10.20. zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej;
  10.21. zmiany Statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie;
  10.22. zmiany Statutu Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;
  10.23. zmiany Statutu Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu;
  10.24. zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Lublinie;
  10.25. wskazania wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego upoważnionego do określania terminu i miejsca oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Sprawy różne, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

komplet materiałów