XX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 27 października 2020 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 16.05. Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) obrady odbywały się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Link do transmisji z sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego

Jednolity porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Województwa Lubelskiego w trakcie trwania VI kadencji Sejmiku Województwa Lubelskiego za 2019 rok.
 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Marszałkowi Województwa Lubelskiego przez Członków Zarządu Województwa, Skarbnika Województwa, Sekretarza Województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa w 2019 i 2020 roku.
 7. Informacja o stanie zadań oświatowych realizowanych przez Województwo Lubelskie – rok szkolny 2019/2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Województwa Lubelskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Województwa Lubelskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Lubelskie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej w Dołhobyczowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Lubelskie na rzecz Gminy Janów Lubelski i Powiatu Janowskiego darowizny nieruchomości położonej w Janowie Lubelskim.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rokitno w 2020 r. przez Województwo Lubelskie na zadanie własne z zakresu pomocy społecznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski w 2020 roku przez Województwo Lubelskie na zadanie własne.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne, wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

komplet materiałów