XVI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 27 maja 2020 r. (środa) w godzinach 15.00 – 20.20  i została przeprowadzona w systemie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 6. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej.
 7. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie.
 8. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.
 9. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu.
 10. Raport z wykonania w 2019 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzania ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, obejmujący lata 2020 – 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku)”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury Muzeum Lubelskiego w Lublinie z państwową instytucją kultury Muzeum Narodowym w Lublinie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Teatrowi Muzycznemu w Lublinie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Teatrowi im. Juliusza Osterwy w Lublinie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Muzeum Badań Polarnych w Puławach oraz nadania Statutu Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji).
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Lubelskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nałęczów prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 830 w zakresie realizacji zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 830 w Sadurkach od km 17+771 do km 19+400 wraz z oświetleniem strona lewa w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2027 r.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty Klasztorowi OO. Bernardynów w Radecznicy przy sprzedaży działki nr 2136/8 oraz działki nr 2147 położonej w Radecznicy przy ul. Klasztornej 4.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 31. Sprawy różne, wolne wnioski.
 32. Zamknięcie obrad.

komplet materiałów