XLV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego została zwołana na dzień 13 listopada 2018 r. (wtorek)
o godz. 13.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy obrad.
3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
informacja
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Województwa Lubelskiego w trakcie trwania V kadencji Sejmiku Województwa Lubelskiego za 2017 rok oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji.
informacja
8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Marszałkowi Województwa Lubelskiego przez Członków Zarządu Województwa Lubelskiego, Skarbnika Województwa, Sekretarza Województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego w 2017 i 2018 roku.
informacja
9. Informacja o stanie zadań oświatowych realizowanych przez Województwo Lubelskie – rok szkolny 2017/2018.
informacja
10. Raport na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego województwa lubelskiego za I półrocze 2018 roku.
raport
11. Podjęcie uchwały w sprawie:
11.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego;
projekt uchwały
objaśnienia
załącznik 1
załącznik 2
11.2. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
projekt uchwały
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
11.3. pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim;
projekt uchwały
załącznik 1
załącznik 2
11.4. zmiany Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
projekt uchwały
załącznik 1
załącznik 2
11.5. „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”;
projekt uchwały
załącznik
11.6. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018;
projekt uchwały
11.7. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020”;
projekt uchwały
załącznik
11.8. wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie.
projekt uchwały
12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
13. Sprawy różne, wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
komplet materiałów