XLIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego została zwołana na dzień 8 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy obrad.
3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
→  informacja
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2018 roku.
uchwała  ZWL
informacja
uchwała RIO
8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa lubelskiego na lata 2018 – 2034 w I półroczu 2018 r.
uchwała  ZWL
informacja
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
uchwała  ZWL
informacja
10. Podjęcie uchwały w sprawie:
10.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego;
uchwała
objaśnienia
załącznik 1
załącznik 2
10.2. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
uchwała
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7
10.3. emisji obligacji Województwa Lubelskiego;
uchwała
10.4. udzielenia pomocy finansowej Miastu Rejowiec Fabryczny przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
uchwała
10.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w Chełmie przy ul. Ceramicznej 3D;
uchwała
10.6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w Zamościu przy ul. Kresowej;
uchwała
10.7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w miejscowości Łysołaje;
uchwała
10.8. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Województwo Lubelskie na rzecz Powiatu Włodawskiego nieruchomości położonej w miejscowości Okuninka;
→  uchwała
skan operatu szacunkowego
skan wypisu z gruntów
skan z księgi wieczystej
10.9. pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinka drogi wojewódzkiej Nr 844 na terenie województwa lubelskiego;
uchwała
załącznik
10.10. Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego;
uchwała
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
10.11. Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
uchwała
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
10.12. zmiany Statutu Województwa Lubelskiego;
uchwała
10.13. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia;
uchwała
10.14. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.
uchwała
11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
12. Podsumowanie V kadencji samorządu województwa lubelskiego.
13. Sprawy różne, wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

komplet materiałów