XLIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w  dniu 8 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Wybór sekretarzy obrad.
 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego
  za I półrocze 2018 roku.
 8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa lubelskiego na lata 2018 – 2034 w I półroczu 2018 r.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych,
  dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie:
  10.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego;
  10.2. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
  10.3. emisji obligacji Województwa Lubelskiego;
  10.4. udzielenia pomocy finansowej Miastu Rejowiec Fabryczny przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
  10.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w Chełmie przy ul. Ceramicznej 3D;
  10.6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w Zamościu przy ul. Kresowej;
  10.7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w miejscowości Łysołaje;
  10.8. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Województwo Lubelskie na rzecz Powiatu Włodawskiego nieruchomości położonej w miejscowości Okuninka;
  10.9. pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinka drogi wojewódzkiej Nr 844 na terenie województwa lubelskiego;
  10.10. Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego;
  10.11. Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
  10.12. zmiany Statutu Województwa Lubelskiego;
  10.13. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia;
  10.14. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018;
  10.15. zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie;
  10.16. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Województwo Lubelskie na rzecz Powiatu Bialskiego udziału w wysokości 377090/600753 części w nieruchomościach położonych w Białej Podlaskiej przy Warszawskiej 14;
  10.17. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu województwa lubelskiego przez Województwo Lubelskie na zadanie własne.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Podsumowanie V kadencji samorządu województwa lubelskiego.
 13. Sprawy różne, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 → komplet materiałów