XLI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego

XLI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w  dzniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 09.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Jednolity porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Wybór sekretarzy obrad.
 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
  6a. Przyjęcie stanowiska w sprawie trudnej sytuacji rolników spowodowanej suszą.
  6b. Przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji na rynku owoców miękkich.
 1. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2017 rok (zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej).
 2. Sprawozdanie finansowe Województwa Lubelskiego za 2017 rok (zapoznanie się z opinią niezależnego biegłego rewidenta).
 3. Sprawozdanie roczne za 2017 rok z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego.
 4. Informacja o stanie mienia Województwa Lubelskiego za 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego województwa lubelskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym
  z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubelskiego z tytułu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2017 rok (po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie:
  13.1.ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Lubelskiego – Pana Sławomira Sosnowskiego;
  13.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego;
  13.3. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok;
  13.4. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Lubelskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  13.5. powierzenia Gminie Biała Podlaska prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 811 w zakresie realizacji zadania ,,Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 811 na odcinku od km 33+540 do km 38+169” w ramach projektu ,,Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”;
  13.6. powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Milejów, Gminie Milejów;
  13.7. wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych;
  13.8. wskazania miasta Kraśnik jako miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B;
  13.9. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”;
  13.10. regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018‑2019”;
  13.11. ograniczenia populacji zwierząt;
  13.12. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”;
  13.13. przyjęcia projektu uchwały w sprawie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego;
  13.14. wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Lubelskie darowizny wyposażenia wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych na rzecz Skarbu Państwa – Wojewody Lubelskiego;
  13.15.
  przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok”;
  13.16. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, tj. obejmujący lata 2018 – 2019.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.
 9. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2017.
 10. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim w 2017 r.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Sprawy różne, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

komplet materiałów