XIX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce  28 września 2020 r. (poniedziałek) w godz. 12.00 – 14.20.

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) obrady odbywały się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji.

Link do transmisji z sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Muzeum Lubelskiego w Lublinie z Muzeum Narodowym w Lublinie oraz prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Narodowego w Lublinie.
 5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 6. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2020 r.
 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa lubelskiego na lata 2019-2034 w I półroczu 2020 r.
 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Powiatu Lubelskiego dotyczącą uchwały Nr XVII/294/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinków dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Powiatu Parczewskiego dotyczącą uchwały Nr XVII/293/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinka drogi wojewódzkiej zlokalizowanej na terenie województwa lubelskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Powiatu Włodawskiego dotyczącą uchwały Nr XVII/293/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinka drogi wojewódzkiej zlokalizowanej na terenie województwa lubelskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Biuru Geodezji w Lublinie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Lubelskie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonych w gm. Końskowola.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Województwem Lubelskim a BJMINERALS sp. z o.o. w Wołominie umowy zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Leszkowice, gm. Ostrówek.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski w 2020 r. przez Województwo Lubelskie na zadanie własne.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego poprzez nieodpłatne przekazanie na własność sprzętu komputerowego umożliwiającego edukację, w tym zdalne nauczanie uczniów z terenu województwa lubelskiego, w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem społeczno – gospodarczych skutków COVID-19.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Sprawy różne, wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad.

komplet materiałów