XI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce  14 listopada 2019 r. (czwartek) w godzinach 13.10 – 16.30 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Województwa Lubelskiego w trakcie trwania VI kadencji Sejmiku Województwa Lubelskiego na 30 dni od dnia ślubowania i do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Marszałkowi Województwa Lubelskiego przez Członków Zarządu Województwa, Skarbnika Województwa, Sekretarza Województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa w 2018 i 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej do opracowania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 8. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego województwa lubelskiego zaI półrocze 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”.
 10. „Raport z wykonania Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego za lata 2017 – 2018”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Lubelskie darowizny wyposażenia wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych na rzecz Skarbu Państwa – Wojewody Lubelskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Województwo Lubelskie nieruchomości położonej w miejscowości Dorohucza gmina Trawniki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną łączną nieruchomości Województwa Lubelskiego – działki nr 3424 o powierzchni 0,4103 ha, położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Jana II Kazimierza oraz działki nr 1330/13 o pow. 1,5366 ha, położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Spółdzielczej 5.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie.
 15. „Informacja o stanie zadań oświatowych realizowanych przez Województwo Lubelskie – rok szkolny 2018/2019”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Muzeum Badań Polarnych w Puławach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie cywilnoprawnych należności pieniężnych przypadających Województwu Lubelskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Lubelskiego za lata 2019 i 2020.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla zespołu ratownictwa medycznego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. w Opolu Lubelskim.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego wraz  z autopoprawką.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Sprawy różne, wolne wnioski.
 27. Zakończenie obrad.

komplet materiałów