X sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego  miała miejsce 7 października 2019 r. (poniedziałek) w  godz. 15.10 – 18.10 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 5. Przyjęcie stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie upamiętnienia Kornela Morawieckiego – działacza podziemia antykomunistycznego, założyciela i przewodniczącego „Solidarności Walczącej”, Marszałka Seniora Sejmu VIII kadencji RP, kawalera Orderu Orła Białego.
 1. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Lubelskiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 6. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2019 r.
 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa lubelskiego na lata 2019-2034 w I półroczu 2019 r.
 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rokitno w 2019 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Lubelskie na rzecz Gminy Sosnowica darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Sosnowica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Lubelskie na rzecz Gminy Radecznica darowizny nieruchomości położonej w Radecznicy przy ul. Klasztornej 4.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Województwo Lubelskie nieruchomości położonej w miejscowości Cholewianka gmina Kazimierz Dolny.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Lubelskie nieruchomości, położonej w Lublinie przy ul. Jaczewskiego, oznaczonej jako działka nr 70/3.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok (wraz z autopoprawką).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne, wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

komplet materiałów