V sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 18.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
  5a. Przyjęcie stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzania ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych.
  5b.Przyjęcie stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie jednoznacznego potępienia zachowań będących wyrazem skrajnego braku szacunku dla godności osoby ludzkiej w przestrzeni publicznej. – wycofany przez inicjatora
 1. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej.
 2. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie.
 3. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.
 4. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu.
 5. Raport na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego województwa lubelskiego za rok 2018.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżyce przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bychawa przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opole Lubelskie przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzyń Podlaski przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Włodawa przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rejowiec Fabryczny w 2019 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek procentowych i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
  w prawo własności tych gruntów.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 801 i Nr 824 w granicach administracyjnych miasta Puławy, Miastu Puławy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych .
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
 25. Sprawy różne, wolne wnioski.
 26. Zamknięcie obrad.