IX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 2 września 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 13.10 – 17.15 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.
 7. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim w 2018 r.
 8. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinków dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie miasta Biłgoraj.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Związek Samorządów Polskich”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich, drogi gminnej zlokalizowanej na terenie miasta Biłgoraj.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich przez mieszkańców Województwa Lubelskiego, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie lubelskim na lata 2019 – 2022”.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa lubelskiego w 2019 roku .
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Lubelskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Potok Górny przez Województwo Lubelskie na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów Tarnogród – Cieszanów w m. Naklik od km 12+439 do km 13+942”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
 1. Sprawy różne, wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

 

 → komplet materiałów