Informacja o możliwości udziału mieszkańców województwa w debacie
nad Raportem o stanie Województwa Lubelskiego za 2019 r.

Zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubelskiego przedstawił Sejmikowi Województwa Lubelskiego „Raport o stanie Województwa Lubelskiego” za 2019 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Województwa Lubelskiego w roku poprzednim z uwzględnieniem realizowanych polityk, programów i strategii oraz uchwał sejmiku. W debacie nad „Raportem o stanie Województwa Lubelskiego” zabierają głos radni oraz mieszkańcy województwa. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 1000 osób, do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Zgodnie z art. 34a ust. 8 ustawy o samorządzie województwa „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego sejmiku zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że sejmik postanowi o zwiększeniu tej liczby”. Sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego, na której zostanie przedstawiony „Raport o stanie Województwa Lubelskiego” za 2019 rok odbędzie się 24 sierpnia 2020 r. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce miejsce oraz forma XVIII sesji Sejmiku, a także techniczny sposób uczestnictwa nad Raportem zostaną podane na 7 dni przed sesją. Zgłoszenia do udziału w debacie będą przyjmowane do dnia 21 sierpnia 2020 r. w godzinach 7.30-15.30 w sekretariacie Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4, pokój 043 (parter). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 441 66 14. Celem ochrony danych osobowych zaleca się drukowanie listy poparcia dwustronnie. Na każdej kartce z poparciem winna znajdować się stosowna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

do-pobraniaDO POBRANIA

Raport o stanie Województwa Lubelskiego
Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Województwa Lubelskiego

Załącznik nr 1 Lista osób popierających zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem