Zmiany w Pradolinie Wieprza

Sejmik Województwa Lubelskiego w drodze uchwały, na nowo określa Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) „Pradolina Wieprza”, w tym jego położenie i  granice, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy obowiązujące na terenie OChK. Zachęcamy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zaopiniowania projektu uchwały. Konsultacje w tej sprawie będą trwać od 20 do 27 kwietnia 2017 r.

W przedkładanym projekcie uszczegółowiono przebieg granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”, a także zaproponowano wyłączenie z granicy OChK dwóch terenów położonych w miejscowości Żyrzyn o łącznej powierzchni 33,19 ha. Dokument uściśla ponadto dotychczasowy opis tekstowy przebiegu granicy Obszaru, a także koryguje listę zakazów obowiązujących na terenie OChK. Szczegółowy opis zmian przedstawiono w uzasadnieniu projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją i do zgłaszania uwag.

do-pobraniaDO POBRANIA