Zmiany w Łukowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu

Sejmik Województwa Lubelskiego na nowo określa Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu (ŁOChK), w tym jego położenie i  granice, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy obowiązujące na terenie ŁOChK. Zachęcamy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zaopiniowania projektu uchwały. Konsultacje w tej sprawie będą trwać od 7 do 16 marca 2018 r.

W projekcie uszczegółowiono przebieg granicy Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w wyniku czego zwiększeniu uległa jego powierzchnia (z 18 650 do 19 020,60 ha). Dokument uściśla ponadto dotychczasowy opis tekstowy przebiegu granicy Obszaru. Ponadto, określając jego położenie, wymieniono teren gminy Stanin, który mimo, że  znajdował się w granicach Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu od początku jego wyznaczenia, nie był dotychczas ujęty w dokumentacji (rozporządzeniu Nr 43 Wojewody Lubelskiego). Projekt uchwały koryguje również listę zakazów obowiązujących na terenie ŁOChK. Szczegółowy opis zmian przedstawiono w uzasadnieniu projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją i do zgłaszania uwag.

do-pobraniaDO POBRANIA