Zmiany w Kraśnickim Obszarze Chronionego Krajobrazu

Sejmik Województwa Lubelskiego na nowo określa Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu (KOChK), w tym jego położenie i  granice, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy obowiązujące na terenie KOChK. Zachęcamy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zaopiniowania projektu uchwały. Konsultacje w tej sprawie będą trwać od 2 do 16 sierpnia 2017 r.

W przedkładanym projekcie uszczegółowiono przebieg granicy Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i zmieniono jej przebieg na terenie miejscowości: Suchynia, Spławy Pierwsze, Słodków Pierwszy i Spławy Drugie. Na wniosek Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD z siedzibą w Zaklikowie z granicy KOChK wyłączono cztery fragmenty terenów o łącznej powierzchni 51,87 ha. Dokument uściśla ponadto dotychczasowy opis tekstowy przebiegu granicy Obszaru, a także koryguje listę zakazów obowiązujących na terenie KOChK. Szczegółowy opis zmian przedstawiono w uzasadnieniu projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją i do zgłaszania uwag.

do-pobraniaDO POBRANIA