Zmiany w Grabowiecko-Strzeleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu

Sejmik Województwa Lubelskiego na nowo określa Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu (G-SOChK), w tym jego położenie i granice, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz obowiązujące tam zakazy. Zachęcamy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zaopiniowania projektu uchwały. Konsultacje w tej sprawie będą trwać od 21 czerwca do 2 lipca 2018 r.

W projekcie uchwały uszczegółowiono przebieg granicy Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w wyniku czego zmniejszeniu uległa jego powierzchnia (z 26 963 ha do 25 740,82 ha). Dokument uściśla ponadto dotychczasowy opis tekstowy przebiegu granicy Obszaru. Z granic G-SOChK wyłączono dwa fragmenty terenów o łącznej powierzchni 38,62 ha położone na terenie miasta Krasnystaw. Projekt uchwały koryguje też listę zakazów obowiązujących na terenie G-SOChK. Szczegółowy opis zmian przedstawiono w uzasadnieniu projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją i do zgłaszania uwag.

do-pobraniaDO POBRANIA