Wyniki konsultacji społecznych dotyczących WPR

Polityka rolna nadal powinna być zarządzana na szczeblu Unii, a pomoc rolnikom i ochrona środowiska powinny stanowić jej dwa podstawowe cele – to jedne z głównych ustaleń konsultacji społecznych na temat modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej (WPR). W ramach konsultacji przesłano ponad 322 tys. odpowiedzi.

– Jest to kolejny kamień milowy na drodze ku przyszłej wspólnej polityce rolnej i zarazem okazja dla zainteresowanych stron do dalszego udziału w debacie – powiedział  komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan podczas konferencji odbywającej się 7 lipca br. w Brukseli pod hasłem „WPR: Wyraź swoją opinię”. – Odpowiedzi na konsultacje społeczne wskazują na duże zainteresowanie WPR, która nadal wspiera dynamiczny sektor rolny, zapewnia bezpieczną i wysokiej jakości żywność dla 508 mln obywateli i gwarantuje znaczące inwestycje na obszarach wiejskich.

Duża liczba uczestników konsultacji świadczy o tym, że rolnictwo i jego rola w społeczeństwie stają się dla wielu obywateli europejskich coraz ważniejszym zagadnieniem. Dla znacznej większości respondentów (90 proc.) oczywiste jest, że z zarządzaniem polityką rolną na szczeblu europejskim wiąże się rzeczywista wartość dodana. Zapewnia ono równe szanse na jednolitym rynku oraz pozwala sektorowi rolnemu lepiej reagować na wspólne wyzwania, takie jak ochrona środowiska (85 proc.) oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu (73 proc.). Ponadto często wymieniana była konieczność utrzymania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w całej UE (86 proc.), jak również potrzeba stworzenia wspólnych ram wymiany najlepszych praktyk (91 proc.).

Z konsultacji wynika także jasno, jakie cele powinna osiągnąć wspólna polityka rolna. Kluczową potrzebą jest zapewnienie rolnikom godnego poziomu życia – większość respondentów (88 proc.) uznaje, że dochody gospodarstw rolnych są niższe niż średnia UE, a rolnicy otrzymują jedynie niewielką część ceny za żywność, którą płaci konsument (97 proc.). Bezpośrednie wsparcie dochodów rolników uznaje się zatem za najlepszy sposób rozwiązania tej kwestii (66 proc.).

Innym głównym celem WPR powinno być zachęcanie rolników do uczestnictwa w działaniach na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, ochrony środowiska naturalnego, ochrony różnorodności biologicznej, ograniczenia degradacji gleby i bardziej zrównoważonego stosowania pestycydów i nawozów.

Jak wynika z odpowiedzi, zarówno obywatele, jak i rolnicy chcą, by przyszła WPR była prostsza i mniej zbiurokratyzowana i by pomagała sektorowi rolnemu mierzyć się ze stojącymi przed nim wyzwaniami.

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane przez Komisję w ramach prowadzonych debat na temat przyszłości żywności i rolnictwa. Komunikat w sprawie modernizacji i uproszczenia WPR zostanie opublikowany po ocenie skutków ewentualnych propozycji dotyczących polityki rolnej.

Czytaj więcej na stronie Komisji Europejskiej europa.eu.

DO POBRANIA: