06 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1579).

Na podstawie art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579), wydłużono do dnia 5 marca 2020 r. termin składania wniosków o zmianę posiadanej decyzji na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów – w celu dostosowania jej do obecnie obowiązujących zapisów prawa.

Brak złożenia wniosku skutkuje wygaśnięciem decyzji w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów.