Wolne od GMO – rozpoczęcie konsultacji

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Proponowane przepisy umożliwią producentom dobrowolne znakowanie produktów żywnościowych, znakiem „wolne od GMO”. Taka informacja nie tylko zapewni konsumentom możliwość dokonania świadomego wyboru przy zakupie produktów żywnościowych, ale docelowo także pozwoli zwiększyć wykorzystanie krajowego białka roślinnego w produkcji pasz wolnych od GMO.

Przypomnijmy, że prawo Unii Europejskiej nakłada bezwzględny obowiązek znakowania produktów GMO. Produktem GMO jest produkt, który zawiera 0,9% i powyżej domieszki GMO. Jeśli obecność ta jest przypadkowa lub technicznie nieunikniona, lub zawartość GMO jest poniżej poziomu 0,9% – produkty nie muszą być znakowane. Nie znakuje się również produktów pochodzenia zwierzęcego od zwierząt karmionych paszami GMO, gdyż zgodnie z badaniami naukowymi zmodyfikowane DNA nie przechodzi do organizmu zwierzęcego. Część państw Unii Europejskiej wprowadziła dodatkowo dobrowolne systemy znakowania „wolne od GMO”.

Według polskiej ustawy oznakowanie „wolne od GMO” będzie mogło być używane dla produktów pochodzenia roślinnego, które są tradycyjnymi odpowiednikami produktów GMO dopuszczonych do stosowania na terytorium Unii Europejskiej i wpisanych do rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, produktów pochodzenia zwierzęcego, jeśli w okresie chowu zwierząt nie były stosowane pasze GMO dopuszczone do stosowania na terytorium UE zgodnie z jej przepisami, oraz dla miodów i produktów pszczelarskich.

W projektowanych przepisach zakłada się, że zapewnienie standardów wytwarzania produktów oznakowanych jako „wolne od GMO” będzie znajdować się po stronie producenta i opierać się na samokontroli oraz kontroli dostawców i przetwórców biorących udział w procesie wytwarzania produktu końcowego. Podmiot wprowadzający do obrotu produkt oznakowany jako „wolne od GMO” w terminie 7 dni przed wprowadzeniem produktu do obrotu będzie zobowiązany zawiadomić wojewódzkiego inspektora bezpieczeństwa żywności o zamiarze wprowadzenia do obrotu tak oznakowanego produktu. W ramach nadzoru nad produkcją „wolną od GMO” Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności będzie okresowo monitorowała podmioty wytwarzające takie produkty oraz oceniała skuteczność stosowanych standardów produkcyjnych, opracowywała okresowe plany kontroli oraz prowadziła postępowania w przypadkach bezprawnego lub niezgodnego z wymogami użycia oznakowania „wolne od GMO”.

Na podstawie ustawy zostaną wydane dwa rozporządzenia w sprawie:

  • wzoru znaku „wolne od GMO”,
  • określenia grup zwierząt gospodarskich i rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego dla danej grupy zwierząt oraz okresów karmienia danej grupy zwierząt paszami niezawierającymi lub nieskładającymi się z organizmów genetycznie zmodyfikowanych w celu uznania produkcji jako „wolnej od GMO”.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. równocześnie z przepisami ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Dodatkowe informacje na temat konsultowanej ustawy znajdują się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zainteresowanych zachęcamy do przedstawienia swojego stanowiska.

do-pobraniaDO POBRANIA

Na ilustracji: logo ogólnopolskiej kampanii społecznej Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO.