Ułatwienia w produkcji żywności w 2019 roku

1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe regulacje prawne opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które upraszczają procedury i wprowadzają ułatwienia w produkcji żywności i rolniczym handlu detalicznym. Są to: Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji oraz Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Ustawa dot. ułatwień sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji:

  • Podwyższa kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 tys. zł.
  • Umożliwia korzystanie ze zwolnienia podatkowego przez podmioty (np. prowadzące rolniczy handel detaliczny) prowadzące produkcję i sprzedaż przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o ile podmioty te korzystałyby w procesie produkcji z własnego surowca (wymagany jest co najmniej 50% udział własnego surowca w produkcie) oraz nie zatrudniały pracowników. Po przekroczeniu limitu 40 tysięcy złotych podatek dochodowy wynosi 2%.
  • Rozszerza listę odbiorców środków spożywczych w ramach rolniczego handlu detalicznego (sklepy, restauracje, stołówki i inne placówki o podobnej charakterystyce), zlokalizowanych na ograniczonym obszarze. Obszar ten będzie obejmować województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, oraz powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Ustawa dot. produktów pochodzenia zwierzęcego oraz bezpieczeństwa żywności i żywienia:

  • Wprowadza ułatwienia w procedurze rejestracji działalności u właściwego organu urzędowej kontroli żywności dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na małą skalę. Zniesieniu ulega obowiązek sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu oraz obowiązek informacyjny dla podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną.
  • Ułatwia rozpoczęcie działalności przez podmioty zamierzające prowadzić produkcję żywności na niewielką skalę w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu. Zniesiony zostaje obowiązek zatwierdzenia tego rodzaju działalności przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Od 1 stycznia 2019 r. podmioty zamierzające prowadzić taką działalność są zobowiązane jedynie do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Powyższe ułatwienie dotyczy w szczególności produkcji żywności pochodzenia roślinnego.

Więcej informacji nt. ww. regulacji prawnych znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: gov.pl/web/rolnictwo.