Po raz kolejny miały miejsce konsultacje z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” (PGO).

Zmiana uchwały związana była z wnioskiem złożonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie w sprawie nadania Zakładowi Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Chełm w zakresie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

do-pobraniaDO POBRANIA

Sprawozdanie z konsultacji – w załączniku  (skan pdf.)