Samorządowcu, wypełnij ankietę!

Starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów z terenu województwa lubelskiego zachęcamy do wypełnienia ankiet, które posłużą do opracowania Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego za lata 2014-2016. Cyklicznie przygotowywane przez Zarząd Województwa Lubelskiego sprawozdania są głównym instrumentem monitorowania i oceny realizacji celów zawartych w planie. Ścisłość zawartych w nich danych zależy od Państwa zaangażowania.

Do wykonania obowiązku sprawozdawczego zarządy województw obliguje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późn. zm.). Każdorazowo w dokumencie poddaje się analizie całokształt działań zrealizowanych w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych. Sprawozdanie zawiera też bieżącą diagnozę stanu gospodarki odpadami w województwie. Gotowy dokument zarząd województwa przedkłada sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie 12 miesięcy po upływie okresu sprawozdawczego.

Sporządzenie dokumentu zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska jest uzależnione od współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami podmiotów gospodarczych oraz zarządzających instalacjami z Departamentem Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i wykonawcą opracowania (firmą Strobilus Pawła Szyszkowskiego z Kiełczowa). 

W związku z powyższym prosimy o szczegółowe wypełnienie odpowiedniej wersji ankiety (pliki zamieszczone poniżej) i przesłanie jej w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż do 1 września 2017 r. w wersji:

  • elektronicznej (zarówno w formacie Word, jak i PDF – podpisany i zeskanowany dokument) na adres e-mail: sekretariat@strobilus.pl i do wiadomości: ewa.gawryszuk@lubelskie.pl, oraz
  • papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z:

  • wykonawcą opracowania – p. Pawłem Szyszkowskim – sekretariat@strobilus.pl, tel. 605 224 555,
  • pracownikami Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL – p. Ewą Gawryszuk (ewa.gawryszuk@lubelskie.pl) i p. Anną Waseńczuk (anna.wasenczuk@lubelskie.pl), tel. (81) 44 16 724.

do-pobraniaDO POBRANIA