Programy ochrony powietrza zaktualizowane!

20 listopada br. Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił dwa znowelizowane programy ochrony powietrza – dla tzw. aglomeracji lubelskiej (miasta Lublin) i oddzielnie dla strefy lubelskiej (pozostałego obszaru województwa). Dokumenty mają na celu ograniczenie występowania groźnych dla naszego zdrowia epizodów wysokich stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, a tym samym poprawę jakości powietrza, którym oddychamy.

Przypomnijmy, że do tej pory w ww. strefach naszego regionu obowiązywały programy ochrony powietrza (POP-y) uchwalone przez Sejmik Województwa 25 listopada 2013 r. Konieczność  wykonania ich aktualizacji wynikła z oceny  jakości powietrza w województwie lubelskim za  2015 rok wykonanej z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Zgodnie z nią obydwie strefy zostały zakwalifikowane do klasy C pod względem zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5.

Obecnie uchwalone POP-Y wskazują istotne powody (źródła) wystąpienia  przekroczeń standardów jakości powietrza, a także określają skuteczne i możliwe do zrealizowania działania, których  wdrożenie  spowoduje obniżenie średnich dobowych stężeń pyłu zawieszonego co najmniej do poziomu dopuszczalnego. Aktualizacje zostały opracowane za rok 2015 (dane emisyjne, meteorologiczne i inne), natomiast  realizację  zaproponowanych  działań naprawczych przewidziano na 10 lat – do 31 grudnia 2026 r.

do-pobraniaDO POBRANIA