Program ochrony przed hałasem po konsultacjach

Zakończyły się konsultacje projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego”. Wszystkie zainteresowane tematem organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 3 ust. 3) mogły swoje uwagi zgłaszać do 17 grudnia 2018 r.

Konsultowany dokument ma zastąpić dotychczas obowiązujący „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg”, który został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XLII/641/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 1186). Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Przebieg konsultacji oraz ich rezultaty zostały przedstawione w przyjętym przez Zarząd Województwa Lubelskiego sprawozdaniu.

do-pobraniaDO POBRANIA