Po konsultacjach PGO

Zakończyły się kolejne konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” (PGO). Uprawnione podmioty mogły zgłaszać swoje wnioski do 31 stycznia br. Przebieg konsultacji oraz ich rezultaty zostały przedstawione w przyjętym przez Zarząd Województwa Lubelskiego sprawozdaniu.

Przypomnijmy, że Sejmik Województwa przyjął PGO 2 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXIV/349/2016. Jednocześnie podjęta została uchwała Nr XXIV/350/2016 w sprawie jego wykonania, której załącznik określa instalacje do przetwarzania odpadów w poszczególnych regionach oraz instalacje do zastępczej obsługi tych regionów. Każdorazowa zmiana w tym dokumencie podejmowana jest w drodze uchwały i wymaga przeprowadzenia konsultacji.

Styczniowe konsultacje dotyczyły nadania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej Sp. z o.o. – Działowi Utylizacji Odpadów w Starej Wsi statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Północno-Zachodniego w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

do-pobraniaDO POBRANIA