O sprawozdawczości w gospodarce odpadami

Ponad dwustu przedstawicieli samorządów z województwa lubelskiego wzięło udział w seminarium dotyczącym sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zorganizowane przez Urząd Marszałkowski spotkanie odbyło się 27 lutego br. w Lublinie.

Przyczynkiem do zaproszenia urzędników gminnych i reprezentantów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie były niedawne zmiany w prawie – wniesione rozporządzeniem Ministra Środowiska z 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – a także zbliżający się termin przesyłania tych sprawozdań  marszałkowi województwa (koniec marca).

O tym, że poprawność wypełnianych i przedkładanych przez gminy sprawozdań jest niezwykle istotna, przekonywał już na wstępie Sebastian Trojak, członek Zarządu Województwa Lubelskiego, pełniący rolę gospodarza spotkania. Kierując do zgromadzonych słowa powitania, podkreślał on, że roczna sprawozdawczość jest jednym z podstawowych elementów analizy realizacji celów w gospodarce odpadami komunalnymi, a także zachęcał uczestników do aktywnego udziału w seminarium oraz współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Następnie głos zabrała Katarzyna Madoń-Kremeś, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL, która skupiła się na omówieniu realizacji zadań wymienionych w „Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”. Zwróciła ona uwagę, że gospodarka „odpadowa” w naszym regionie przeszła w ostatnich latach ogromną metamorfozę, czego dowodem jest powstanie rozbudowanej infrastruktury, do której zaliczyć należy m.in.: 12 nowoczesnych kompleksowych regionalnych zakładów przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 11 regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów zielonych i innych bioodpadów czy 9 regionalnych składowisk odpadów.

Głównym punktem spotkania było omówienie nowości w sprawozdawczości „odpadowej”, czego dokonała Anna Panek-Kisała, krajowa ekspert z zakresu gospodarki odpadami. Prelegentka szczegółowo przeanalizowała nowy formularz dla gmin, a w dalszej części seminarium – zasady obliczania poziomów recyklingu i ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.

***

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

  1. Jednym z priorytetów polityki środowiskowej Samorządu Województwa Lubelskiego jest racjonalne gospodarowanie odpadami. Ten kierunek dokładnie odzwierciedlają zapisy strategicznego dokumentu wojewódzkiego, jakim jest „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”. Dokument wskazuje zasady tworzenia systemów zagospodarowania odpadów w oparciu o wyznaczone regiony oraz Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
  1. Przyjęty w wojewódzkim planie gospodarki odpadami system ma szanse prawidłowo funkcjonować tylko przy ogromnym wkładzie i pracy samorządów gminnych, odpowiedzialnych za zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na swoim terenie. Cały ciężar odbioru i zagospodarowania odpadów wytworzonych przez mieszkańców spoczywa na gminach. Istotą funkcjonowania gminnego systemu jest opłata, którą my, jako mieszkańcy, ponosimy w zamian za przejęcie i przetworzenie naszych odpadów.
  1. Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi jest ustawowym obowiązkiem podmiotów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz marszałka województwa (nałożonym ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Sprawozdania roczne są przekazywane marszałkowi województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska do końca marca każdego roku. Marszałek weryfikuje dane i wzywa do poprawy w przypadku sporządzenia sprawozdania w sposób nierzetelny, a następnie sporządza na tej podstawie i przekazuje Ministrowi Środowiska roczne sprawozdanie wojewódzkie. Z kolei Wojewódzki Inspektorat kontroluje gminy z zakresu realizowanych działań w gospodarce odpadami.
  1. Poprawność wypełnianych i przedkładanych marszałkowi województwa rocznych sprawozdań ułatwia pozyskanie rzetelnych danych o stanie gospodarki odpadami komunalnymi w regionie i wiedzy niezbędnej do dokonania oceny zorganizowanych przez gminy systemów.

galeriaGALERIA