Nowe dotacje na ekoedukację

Rusza kolejna edycja konkursu o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w województwie lubelskim. Dotacje można otrzymać m.in. na pozaprogramowe działania oświatowe w szkołach i przedszkolach, projekty artystyczne, a także ekopublikacje. Pieniądze na ten cel wyasygnował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Do uczestnictwa w programie organizator zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, placówki oświatowe oraz wszystkie instytucje i organizacje z regionu lubelskiego działające statutowo na rzecz ochrony środowiska. Konkursem objęte są zadania, których planowany termin realizacji lub ich etap, kończy się w danym roku kalendarzowym.

Zakres dotowanych zadań jest szeroki i obejmuje m.in.:

  • dodatkową (pozaprogramową) edukację ekologiczną prowadzoną w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i wyższych,
  • edukację nieformalną prowadzoną w formie wykładów, prelekcji, przedsięwzięć artystycznych i konkursów,
  • wydawanie publikacji o tematyce ekologicznej,
  • inne formy propagowania informacji i wiedzy o stanie środowiska i możliwościach jego poprawy.

Każdy z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie może złożyć tylko jeden wniosek, w którym ujmie zadania o różnorodnym charakterze. Najlepsze projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do uzyskanej punktacji, w kwocie wynikającej z przedstawionego kosztorysu zadania.

Termin składania wniosków mija 30 kwietnia br. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora. Zachęcamy do skorzystania z tej formy wsparcia!

do-pobraniaDO POBRANIA