Miliard złotych na racjonalną gospodarkę odpadami

1,2 mld zł, to kwota, którą  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczył na projekty z zakresu gospodarki odpadami. Pożyczkę można otrzymać m.in. na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) czy modernizację regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów (RIPOK). Wnioski będzie można składać od 2 maja do 15 grudnia 2017 r.

Nabory dotyczą pięciu z siedmiu części programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”.

Część 1. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków oraz do przedsiębiorców (nabór nie dotyczy banków żywności). Wsparcie można otrzymać m.in. na: budowę stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych czy pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej.

Część 2. Instalacje gospodarowania odpadami umożliwia wnioskowanie (tym samym beneficjentom jak w części 1.) o dofinansowanie np. budowy nowych oraz modernizacji lub rozbudowy istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (PIPOK).

Część 3. Modernizacja stacji demontażu pojazdów adresowana jest do przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, którzy zamierzają je rozbudować lub modernizować.

Część 6. Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko umożliwia beneficjentom POIiŚ 2014-2020 uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięć z działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Część 7. Przygotowanie projektów to szansa na pożyczki dla beneficjentów wskazanych w części 2 i 6 programu Racjonalna gospodarka odpadami oraz potencjalnych beneficjentów innych europejskich programów pomocowych.

Szczegóły dotyczące naborów znajdują się na stronie NFOŚiGW.