Konsultacje założeń do uchwały „antysmogowej”

Zarząd Województwa Lubelskiego podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego wprowadzającej ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na terenie województwa lubelskiego.

 Uwagi i wnioski, które zostaną rozpatrzone w ramach opracowania projektu uchwały mogą być wnoszone w terminie od 10 lipca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin,
  • ustnie do protokołu w siedzibie pod ww. adresem,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: dszn@lubelskie.pl.

Po opracowaniu projektu uchwały zostanie on upubliczniony i poddany konsultacjom społecznym.

do-pobraniaDO POBRANIA