Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” (PGO 2022). Zmiana dotyczy nadania Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Korczowie (ZZO) statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Południowego w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Przypomnijmy, że „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” Sejmik Województwa przyjął 2 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXIV/349/2016. Jednocześnie podjęta została uchwała Nr XXIV/350/2016 w sprawie wykonania PGO 2022, której załącznik określa instalacje do przetwarzania odpadów w poszczególnych regionach oraz instalacje do zastępczej obsługi tych regionów. Każdorazowa zmiana w tym dokumencie podejmowana jest w drodze uchwały i wymaga przeprowadzenia konsultacji.

Uwagi i wnioski w sprawie nadania ZZO w Korczowie statusu RIPOK, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego mogą zgłaszać w terminie od 18 do 21 czerwca 2019 r. do godz. 8.00.

Uwagi należy składać na załączonym poniżej formularzu:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie lub w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 w Lublinie, pok. 4.407;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dszn@lubelskie.pl.

 

do-pobraniaDO POBRANIA