Konsultacje do zmiany uchwały

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” (PGO 2022). Zmiana dotyczy nadania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej Sp. z o.o. – Działowi Utylizacji Odpadów w Starej Wsi statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Północno-Zachodniego w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Przypomnijmy, że „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” Sejmik Województwa przyjął 2 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXIV/349/2016. Jednocześnie podjęta została uchwała Nr XXIV/350/2016 w sprawie wykonania PGO 2022, której załącznik określa instalacje do przetwarzania odpadów w poszczególnych regionach oraz instalacje do zastępczej obsługi tych regionów. Każdorazowa zmiana w tym dokumencie podejmowana jest w drodze uchwały i wymaga przeprowadzenia konsultacji.

Uwagi i wnioski w sprawie nadania PGKiM w Łęcznej Sp. z o.o. – Działowi Utylizacji Odpadów w Starej Wsi statusu RIPOK, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego mogą zgłaszać w terminie od 24 do 31 stycznia 2018 r.

Uwagi należy składać na załączonym poniżej formularzu:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie lub w Departamencie Rolnictwa i Środowiska UMWL przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 w Lublinie, pok. 4.417;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dris@lubelskie.pl.

do-pobraniaDO POBRANIA

Na zdjęciu: PGKiM w Łęcznej Sp. z o.o. – Dział Utylizacji Odpadów w Starej Wsi (fot. www.pgkim.leczna.pl)