Instalacja z Adamek w wykazie

Szykuje się zmiana załącznika nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” (PGO 2022). Dotyczy ona uwzględnienia w nim Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północno-Zachodniego. Proponowane wpisy zostają poddane konsultacjom społecznym, które potrwają do 27 stycznia br.

Przypomnijmy, że Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął PGO 2022 w grudniu 2016 roku, podejmując jednocześnie uchwałę w sprawie jego wykonania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o odpadach uchwała w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” określa:

1) regiony gospodarki odpadami komunalnymi,

2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej ich obsługi, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Obecnie prowadzone konsultacje dotyczą nadania Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północno-Zachodniego w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią informacji oraz do zgłaszania uwag i wniosków do projektu. Konsultacje potrwają do 27 stycznia 2017 r.

 Uchwała ZWL w sprawie przeprowadzenia konsultacji
 Projekt uchwały SWL zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania PGO 2022
 Zał. nr 2 do uchwały SWL
 Formularz zgłaszania uwag i wniosków