Ile maku i konopi w 2018 roku?

252,3 ha dla maku niskomorfinowego oraz 10 871,73 ha dla konopi włóknistych, to proponowana powierzchnia upraw tych roślin w regionie lubelskim w 2018 roku. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w tej sprawie został właśnie poddany konsultacjom z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r., poz. 783, 1458 oraz 2439) sejmiki wojewódzkie, po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obowiązane są do corocznego określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz do wskazania rejonizacji tych upraw w regionie. Powierzchnię upraw oraz ich rejonizację w naszym województwie w 2018 roku ustalono w oparciu o propozycje uzyskane z poszczególnych urzędów gmin na podstawie zgłoszeń rolników oraz informacji wpływających od podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu maku lub konopi. Wymienione areały nie są obligujące, mogą zostać wykorzystane w dowolnej wielkości, jednak wyznaczają limit, do którego właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent mogą udzielać pozwoleń plantatorom.

Na Państwa opinie w sprawie proponowanych powierzchni i rejonizacji upraw czekamy w terminie od 31 stycznia do 3 lutego 2018 r.

do-pobraniaDO POBRANIA