Będzie nowy program ochrony przed hałasem dla województwa lubelskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego rozpoczyna konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego”. Wszystkie zainteresowane tematem organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 3 ust. 3) zapraszamy do zgłaszania uwag w terminie od 26 listopada do 17 grudnia 2018 r.

Konsultowany dokument ma zastąpić dotychczas obowiązujący „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg”, który został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XLII/641/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 1186).

Uwagi i opinie należy składać:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin lub: Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dris@lubelskie.pl.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

do-pobraniaDO POBRANIA