Będą nowe programy ochrony lubelskiego powietrza

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zapraszamy do konsultacji projektów nowych programów ochrony powietrza dla: strefy lubelskiej i – oddzielnie – aglomeracji lubelskiej, ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu. Uwagi i opinie do projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego można zgłaszać w dniach 2-23 marca br.

Jednym z priorytetów do osiągnięcia w ramach POP jest ograniczenie tzw. niskiej emisji, czyli emisji zanieczyszczeń pochodzących z niskich źródeł – domowych kominów. Realizacja programów zakłada poprawę jakości powietrza co najmniej do stanu niezagrażającego zdrowiu ludzi w ciągu 6 lat – do 31 grudnia 2026 r.

Uwagi i opinie dotyczące należy wyrażać pisemnie, korzystając z załączonego formularza, i złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin lub: Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dszn@lubelskie.pl.

Projekty uchwał zostaną także przedstawione do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast oraz starostom, skierowane do konsultacji i zaopiniowania przez Ministra Klimatu, Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Radę Działalności Pożytku  Publicznego Województwa Lubelskiego.

do-pobraniaDO POBRANIA

 Aglomeracja lubelska:

 Strefa lubelska:

Sprawozdanie

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi