W dniu 15 października 2019 r Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował do opiniowania i konsultacji projekt „Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko „Programu…”.

Niniejszy dokument sporządzono w celu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska, prowadzonej na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych. Stanowi on podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu województwa.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu „Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027

Uwagi i wnioski do projektów mogą być wnoszone w terminie do 18 listopada 2019 r. w jednej z poniższych form:

  • pisemnie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
  • ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: dszn@lubelskie.pl.

Informujemy, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje na temat projektów dokumentów można uzyskać
w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin tel.
81 – 44 16 727.