200 mln zł na odtworzenie przyrody na zniszczonych terenach

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki już wkrótce będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na rekultywację i remediację terenów zdegradowanych. Na ten cel z unijnego działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował 200 mln zł. Nabór wniosków ruszy 22 maja i potrwa do 14 lipca.

Poziom współfinansowania projektów ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych. W ramach naboru przewidziana została preferencja finansowania projektów zgłaszanych przez średnie miasta, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, których głównym celem jest rekultywacja i remediacja na terenie miast i w ich obszarach funkcjonalnych, w tym terenów poprzemysłowych czy powojskowych. Wsparcie objąć może również działania prowadzące do poprawy bądź przywrócenia biologicznej aktywności zdegradowanych i zanieczyszczonych akwenów w miastach, a także prowadzące do docelowego zagospodarowania terenu, w szczególności nasadzenia i utworzenie całorocznych akwenów.

W przypadku kompleksowego projektu rekultywacji lub remediacji dopuszczalne jest sfinansowanie: infrastruktury dla udostępniania zieleni oraz infrastruktury sportowej (np. ścieżek, ławeczek, koszy na śmieci, infrastruktury oświetleniowej, ciągów pieszo-rowerowych, komunalnych ogólnie dostępnych boisk pokrytych trawą, komunalnych siłowni plenerowych na gruncie nieuszczelnionym, ścieżek rowerowych) oraz działań wynikających z mocy prawa dla usunięcia lub naprawy innych cech lub elementów szkodliwych dla ludzi i środowiska.

Szczegóły naboru znajdują się w serwisie Instytucji Wdrażającej Program Infrastruktura i Środowisko tutaj.